Хуваарьт нислэгүүд
ОЛОН УЛСЫН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:45 14:30 2016-10-31 2017-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2016-10-31 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 08:00 10:20 2016-10-30 2017-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 11:20 14:10 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 14:20 16:00 2016-10-30 2017-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 16:45 18:10 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 13:40 16:10 2016-10-30 2017-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:00 2016-10-30 2016-11-14
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:10 09:50 2016-10-30 2016-11-14
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 03:55 2017-03-01 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 18:20 - 2016-11-01 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:20 10:10 2016-11-15 2017-03-24
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 - 05:00 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:25 - 2017-06-19 2017-08-29
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-06-05 2017-09-25
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:30 2017-06-05 2017-09-25
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 - 00:25 2017-06-04 2017-08-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-06-04 2017-08-28
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 07:55 12:25 2016-10-30 2017-03-24
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 13:50 16:10 2016-10-30 2017-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-10-30 2016-11-14
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 - 03:55 2017-03-01 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:30 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:30 10:30 2016-11-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:25 13:55 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:50 16:55 2016-11-01 2017-03-24
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 11:05 14:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 15:00 19:30 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРТ OM137 10:00 13:00 2017-07-11 2017-08-30
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 00:40 2017-06-19 2017-08-29
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 01:40 04:10 2017-06-19 2017-08-29
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-07-04 2017-08-29
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-07-04 2017-08-29
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 04:00 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:15 2017-05-30 2017-09-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 - 2017-05-30 2017-09-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 10:35 13:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 14:40 19:05 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
БЕРЛИН МОСКВА OM136 13:15 18:00 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:00 - 2016-11-02 2017-03-22
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:45 14:30 2016-10-31 2017-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2016-10-31 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 08:20 10:40 2016-10-30 2017-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 11:40 14:10 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 13:00 16:00 2016-11-15 2017-03-24
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 17:00 20:10 2016-11-15 2017-03-24
ЧОЙБАЛСАН ХАРБИН МO701 16:20 18:20 2016-11-15 2017-03-24
ХАРБИН ЧОЙБАЛСАН МO702 19:20 21:20 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 13:50 16:10 2016-10-30 2017-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:00 2016-10-30 2016-11-14
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:10 09:50 2016-10-30 2016-11-14
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 - 2017-03-01 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 18:20 - 2016-11-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА ОМ135 08:00 09:50 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА БЕРЛИН ОМ135 11:00 11:50 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:25 10:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2017-03-29 2017-10-28
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:35 - 2017-03-29 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:45 - 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-07-01 2017-08-30
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM305 08:45 12:50 2017-05-17 2017-09-27
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM306 14:20 16:50 2017-05-17 2017-09-27
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 - 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 - 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 03:20 2017-05-30 2017-09-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:15 2016-11-02 2017-03-22
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 07:30 09:45 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 10:50 13:20 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 07:55 12:25 2016-10-30 2017-03-24
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 03:55 2017-03-01 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:30 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:30 10:30 2016-11-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:25 13:55 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:50 16:55 2016-11-01 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-03-29 2017-10-28
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРД OM137 10:00 13:00 2017-06-25 2017-09-03
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:00 2017-07-01 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:35 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM503 13:45 19:30 2017-07-01 2017-08-31
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 20:30 - 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 - 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 06:05 10:35 2017-06-22 2017-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 11:30 14:30 2017-06-22 2017-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:45 14:30 2016-10-31 2017-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2016-10-31 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 07:55 12:25 2016-10-30 2017-03-24
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 08:00 10:20 2016-10-30 2017-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 11:20 14:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 14:20 16:00 2016-10-30 2017-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 16:45 18:10 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 13:40 16:10 2016-10-30 2017-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-10-30 2016-11-14
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 03:55 2017-03-01 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 18:20 - 2016-11-01 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 18:20 - 2017-03-24 2017-03-25
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 13:05 15:40 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 16:40 21:35 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 19:15 10:55 2017-07-07 2017-08-25
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2017-07-07 2017-08-25
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-07-07 2017-08-25
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:25 - 2017-07-07 2017-08-25
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 - 05:00 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:20 10:50 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:00 16:40 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 - 01:00 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:50 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 08:35 11:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 12:50 17:00 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
БЕРЛИН МОСКВА OM136 13:15 18:00 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:00 - 2016-11-02 2017-03-22
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:00 09:50 2017-03-24 2017-03-25
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:00 11:50 2017-03-24 2017-03-25
БЕРЛИН МОСКВА OM136 13:15 18:00 2017-03-24 2017-03-25
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:00 - 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 09:15 10:30 2017-03-24 2017-03-25
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 15:00 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 08:45 12:05 2017-03-24 2017-03-25
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 17:05 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 13:00 16:00 2016-11-15 2017-03-24
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 17:00 20:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:00 16:00 2017-03-24 2017-03-25
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 17:00 21:10 2017-03-24 2017-03-25
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:00 2016-10-30 2016-11-14
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:10 09:50 2016-10-30 2016-11-14
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 08:10 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 09:25 10:10 2017-03-24 2017-03-25
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 03:55 2017-03-01 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 23:30 2017-03-25 2017-03-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 15:30 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 16:30 17:35 2017-03-24 2017-03-25
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:30 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:30 10:30 2016-11-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:25 13:55 2016-11-01 2017-03-24
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:50 16:55 2016-11-01 2017-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:30 2017-03-24 2017-03-25
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:30 11:30 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 12:25 13:55 2017-03-24 2017-03-25
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:50 16:55 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР МОСКВА ОМ135 08:00 09:50 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА БЕРЛИН ОМ135 11:00 11:50 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:25 10:10 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:35 13:35 2017-03-29 2017-10-28
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:25 - 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-07-07 2017-08-25
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:55 - 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-07-01 2017-08-30
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-07-01 2017-09-23
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-07-01 2017-09-23
УЛААНБААТАР ТОКИО OM503 13:45 19:30 2017-07-01 2017-08-31
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 20:30 - 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:15 2016-11-02 2017-03-22
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 07:15 2017-03-24 2017-03-25
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2016-10-30 2017-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ OM301 07:45 12:05 2016-10-30 2017-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 07:55 12:25 2016-10-30 2017-03-24
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2016-10-30 2017-03-24
ЧОЙБАЛСАН ХАРБИН МO701 16:20 18:20 2016-11-15 2017-03-24
ХАРБИН ЧОЙБАЛСАН МO702 19:20 21:20 2016-11-15 2017-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 13:40 16:10 2016-10-30 2017-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-10-30 2016-11-14
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 13:00 15:50 2016-10-31 2017-02-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 17:10 21:15 2016-10-31 2017-02-27
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE867 19:40 22:30 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 23:50 03:55 2017-03-01 2017-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/Инчон/ KE868 00:50 03:55 2017-03-25 2017-03-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2016-10-30 2017-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2016-10-30 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2016-11-15 2017-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-03-29 2017-10-28
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРД OM137 10:00 13:00 2017-06-25 2017-09-03
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:10 2017-07-01 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-06-04 2017-09-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-06-04 2017-09-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 - 01:00 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 - 2017-06-04 2017-08-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 - 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 12:00 16:30 2017-06-22 2017-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 17:30 20:30 2017-06-22 2017-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-05-15 2017-08-31
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:15 21:50 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15