Хуваарьт нислэгүүд
ОРОН НУТГИЙН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ МO97 13:50 15:50 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД МO97 16:20 16:50 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР МO98 17:20 21:10 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР АЛТАЙ МO61 07:50 09:50 2016-10-30 2017-03-25
АЛТАЙ УЛИАСТАЙ МO61 10:20 11:00 2016-10-30 2017-03-25
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР МO62 11:30 13:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 08:30 10:00 2016-10-30 2017-03-25
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 10:30 12:00 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ МO97 06:50 08:50 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР МO98 09:20 13:10 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ХОВД МO89 14:10 15:50 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ МO89 16:20 16:50 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР МO90 17:20 20:50 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ МO95 09:35 10:55 2016-11-01 2017-03-25
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР МO96 11:25 12:55 2016-11-01 2017-03-25
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ MR161 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 07:30 09:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 10:00 11:45 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ МO95 09:35 10:55 2016-11-01 2017-03-25
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР МO96 11:25 12:55 2016-11-01 2017-03-25
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MO701 14:20 15:40 2016-11-15 2017-03-25
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MO702 21:40 23:10 2016-11-15 2017-03-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ МO97 06:50 08:50 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР МO98 09:20 13:10 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ХОВД МO89 14:40 16:20 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ МO89 16:50 17:20 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР МO90 17:50 21:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ МO95 07:40 09:10 2016-11-01 2017-03-25
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР МO96 09:40 11:10 2016-11-01 2017-03-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ХОВД МO89 14:10 15:50 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ МO89 16:20 16:50 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР МO90 17:20 20:50 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР АЛТАЙ МO61 07:50 09:50 2016-10-30 2017-03-25
АЛТАЙ УЛИАСТАЙ МO61 10:20 11:00 2016-10-30 2017-03-25
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР МO62 11:30 13:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 08:30 10:00 2016-10-30 2017-03-25
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 10:30 12:00 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ MR161 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ МO97 06:50 08:50 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР МO98 09:20 13:10 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ХОВД МO89 14:40 16:20 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ МO89 16:50 17:20 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР МO90 17:50 21:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 07:30 09:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 10:00 11:45 2016-10-30 2017-03-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ХОВД МO89 14:40 16:20 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНГОМ МO89 16:50 17:20 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР МO90 17:50 21:30 2016-10-30 2017-03-25
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MO701 14:20 15:40 2016-11-15 2017-03-25
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MO702 21:40 23:10 2016-11-15 2017-03-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:20 2016-10-30 2017-03-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2016-10-30 2017-03-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:05 2016-10-30 2017-03-25